Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti VAŠE SLUNCE a.s, se sídlem Šostakovičovo náměstí 1515/5, 15500 Praha 5, IČ: 06616399, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského  soudu v Praze, oddíl B vložka 23009 (dále jen „Zhotovitel“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES zpracovávala osobní údaje.
 2. Zhotovitel užívá osobní údaje fyzických osob poskytnutých Objednatelem výlučně za účelem provedení Díla, komunikace s Objednatelem, vedení seznamu zákazníků, pro účely zasílání obchodních sdělení v rámci tzv. přímého marketingu, což jsou zejména e-mailové zprávy s nabídkami produktů a informacemi o novinkách týkajících se Zhotovitele, Služeb nebo Dodávek, které jsou zasílány na adresu elektronické pošty zákazníků Zhotovitele.
 3. Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Objednatele manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím zaměstnancůnebo třetích osob poskytujících Zhotoviteli služby umožňující provádění Dodávek a/nebo poskytování Služeb (zejména jezpracování prováděno osobami spolupracujícími se Zhotovitelem na Službách a Dodávkách).
 4. Osobní údaje nejsouzpřístupňovány ani poskytovány třetím osobám s výjimkou případů, kdy to bude nezbytné ke splnění zákonné povinnosti Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází.
 5. V rámci sjednání Smlouvy a plnění práv a povinností z ní vycházejících, dochází ke zpracování osobních údajů osob, které se Zhotovitelem uzavřely Smlouvu, a to akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště,
  kontaktní adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a číslo bankovního účtu (dále vše jen „Osobní údaje“).
 6. Toto poučení vyhotovil Zhotovitel jako správce Osobních údajů za účelem splnění povinnosti informovat Objednatele ookolnostech zpracování v rámci plnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraněfyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).
 7. Osobní údaje Objednatele zpracovává Zhotovitel po dobu, kdy je to nezbytné ke splnění povinností ze Smlouvy, popř. do doby úplného vypořádání všech práv a povinností ze Smlouvy včetně vyřízení případné dotace, a to podle toho, která z výšeuvedených dob skončí později.
 8. Objednatel má právo na Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl přístup k jeho Osobním údajům zpracovávaným ve smyslutohoto Poučení ve formě výpisu všech zpracovávaných Osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Objednatel je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se Zhotovitelem jeho Osobní údaje.
 9. Objednatel má právo podat stížnost u orgánu dozoru ohledně osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jehoOsobních údajů bylo porušeno GDPR. Orgánem dozoru pro Subjekty údajů, kteří mají bydliště na území České republiky, jeÚřad pro ochranu osobních údajů (dostupný mimo jiné na internetové adrese: http://www.uoou.cz).
 10. Objednatel souhlasí s pořízením fotografií instalovaného Díla pro potřeby Zhotovitele, kdy je Zhotovitel oprávněn fotografie, bez bližší specifikace nemovitosti či Objednatele tyto využívat k reklamním účelům a prezentacím.
 11. Zhotovitel je oprávněn používat e-mailové adresy a adresy bydliště či sídla poskytnuté Objednatelem i po poskytnutí plnění zeSmlouvy pro účely zasílání informací o nabídkách služeb Zhotovitele, přičemž Objednatel je oprávněn kdykoliv další zasílání těchto informací na jeho e-mailovou nebo poštovní adresu odmítnout formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Zhotovitele nebo písemnou formou na adresu sídla Zhotovitele.
 12. Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli výmaz jeho Osobních údajů, pokud:
 • Objednatel odvolal svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů (byl-li předtím udělen) a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod.
 • Tyto Osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování.
 • Objednatel vznesl námitky proti zpracováníOsobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.
 • Údaje musí být vymazány z důvodu splněníprávní povinnosti Zhotovitele.
 • Osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

 

Máte zájem o nezávaznou nabídku fotovoltaické elektrárny nebo tepelného čerpadla s dotací?

Nechte nám na sebe kontakt a my se Vám do 2 pracovních dní ozveme.